Behoudens afwijkende bepalingen, uitdrukkelijk door ons schriftelijk aanvaard, zijn al onze leveringen van goederen of uitgevoerde dienstverleningen onderworpen aan de algemene voorwaarden:

1. Leveringstermijnen van goederen en prestaties of dienstverleningen worden ter goeder trouw gegeven rekening houdende met de huidige en normaal voorziene omstandigheden. Ze gelden dus enkel als inlichting en zijn nooit gewaarborgd. Geen enkel vergoeding zal toegestaan worden voor laattijdige levering/uitvoering en kan evenmin de ontbinding van eender welke overeenkomst ten gevolge hebben.

2. Al onze leveringen, zelfs als ze franco zouden zijn, worden verzonden voor rekening en op risico van de bestemmeling.

3. Ieder die bestellingen of orders tot prestaties geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien leverancier hiermee heeft ingestemd.

4. Alle klachten moeten, om aanvaardbaar te zijn, schriftelijk worden gedaan binnen de 5 dagen na de levering van de goederen of gepresteerde dienstverleningen of prestaties.

5. Door ons opgegeven data voor prestaties onder dienstverlening of werken zijn louter informatief en afhankelijk van onder meer weersomstandigheden.

6. Bij prestaties of dienstverleningen zal steeds een voorschot worden gevraagd. Dit voorschot dient betaald te zijn alvorens de werken in de planning worden opgenomen. Planning van werken of dienstverleningen zal na ontvangst van voorschot in overeenstemming met klant worden bepaald. Bij langdurige prestaties zal naast een voorschot ook een tussentijdse betaling worden gevraagd aan de hand van reeds uitgevoerde werken.

7. Onze prijslijst is slechts bindend in zoverre dat de factoren die deze beïnvloeden (prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, koers, vracht, enz) ongewijzigd blijven gedurende de vooropgestelde periode van geldigheid van onze prijslijst. Behoudens andere vermelding dienen onze verkoopprijzen beschouwd te worden van magazijn of kantoor.

8. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte en tevens geleverde goederen of gepresteerde diensten onze volledige eigendom blijven zolang de koper niet al zijn verplichtingen voldaan heeft en namelijk zolang hij niet de volledige verkoopprijs of offerteprijs en alle bijhorigheden heeft voldaan. Wij behouden ons het recht voor om bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Aalst een kopie van de factuur neer te leggen met het doel ons een voorrecht te verschaffen op geleverde koopwaar of geleverde prestaties die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst.

9. De facturen zijn betaalbaar op de exploitatiezetel van de vennootschap van de leverancier. De betalingen geschieden contant zonder enige korting of compensatie tenzij anders overeengekomen. Bij een eerste bestelling zal steeds betaling bij bestelling worden gevraagd.

10. In geval van annulatie van opdracht, of bestelling van goederen, zal steeds een vergoeding van 40% worden gevraagd van de totale verkoopprijs. Indien de klant zijn verbintenis bij bestelling niet nakomt of wegens niet betaling van eerste bestelling of voorschot zal leverancier het recht hebben de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de klant, van rechtswegen en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, met betaling van een verbrekingsvergoeding van 40% van de verkoopprijs of het openstaande bedrag onverminderd het recht van leverancier om onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog openstaand voor reeds uitgevoerde leveringen of diensten.

11. Bij niet-betaling op de vervaldag zal ambtshalve en zonder ingebrekestelling een verhogingsbedrag ten titel van schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het verschuldigd bedrag.

12. In geval van betwisting van welke aard ook zullen enkel de rechtbanken van arrondissement Aalst bevoegd zijn, tenzij wij zouden beslissen het geschil aan een andere rechtbank te onderwerpen.

13. Door ons een bestelling of opdracht toe te vertrouwen aanvaarden onze klanten uitdrukkelijk onze algemene voorwaarden en zien af van het beroep op hun voorwaarden. Deze laatste kunnen voor ons geen gevolg hebben en kunnen dus niet tegen ons ingebracht worden. Ingeval om een of andere reden, bepaalde van de hierboven overeengekomen voorwaarden niet zouden toegepast worden, blijven de overige voorwaarden niettemin geldig.